fbpx

Ingyenes segélyvonal: 06-80-505-101 Minden este (szerda szünnap)NANE segélyvonal
Nők és gyerekek elleni erőszak áldozatainak és segítőiknek

06-80-505-101
Hétfő, kedd, csütörtök és péntek este 18 és 22 óra és szerda 12-14 óra között
Chat segély szerda 16-18 óra között

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (adószám: 18060339-1-42.; e-mail cím: info@nane.hu); a továbbiakban: NANE vagy Egyesület vagy Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

E tájékoztató célja, hogy rögzítse a NANE által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és Az Egyesület adatvédelmi és adatkezelési politikáját, eljárási rendjét. Az Egyesület ügyfelei, szerződéses partnerei, az Egyesület weboldalának látogatói és minden más érintett tájékozódhat általa személyes adatainak kezeléséről. Az elsődleges cél, hogy az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésben érintett személyeket tájékoztassa jogaikról, lehetőségeikről.

A NANE kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A NANE elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelőként és adatfeldolgozóként a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Ön, Tisztelt Olvasó, amennyiben Egyesületünk valamely személyes adatát kezeli vagy feldolgozza, érintettként jogosult a jogszabályokban írt jogainak gyakorlására, ideértve különösen a megfelelő tájékoztatáshoz való jogot.

Adatkezelés kapcsán használt fogalmak

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A NANE adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen, illetve bizonyos esetekben az adatkezelő jogos érdekén alapulnak.

Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtjük, az Egyesület a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

 1. az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 3. ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg: az érintett személyes adatok kategóriái;
 4. adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.

Az említett információk mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a NANE rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Egyesület az általa bármely célból és jogalapból kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Info tv. érvényre juttatásához szükségesek.

Az Egyesület, mint adatkezelő a birtokában lévő adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. Az adatfeldolgozást végző megbízottaktól és vállalkozóktól ugyanezt a gondosságot várja el, kötelezettségeiket szerződésben rögzíti.

A NANE számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

A NANE a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése biztosított;
 • változatlansága igazolható;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett

legyen.

A személyes adatokhoz való hozzáférést az Egyesület egyes tevékenységeihez kapcsolódóan a továbbiakban a szolgáltatásoknál ismertetjük.

Az Egyesület az általa használt és személyes adatokat feldolgozó informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el.

Az Egyesület számítástechnikai rendszerének elemei, konfigurációk, az IT eszközök gyártói, a jogtiszta szoftverek neve, biztonsági beállítások, tűzfaltípusok mind-mind olyan üzleti titkot képez, bizalmas jellegű információnak minősül, így ezek pontos megnevezése jelen Tájékoztatóban nem lehetséges.

A NANE az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a NANE megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Az Egyesület a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

A munkavégzés során a folyamatban levő feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá. A papír alapon őrzött iratokat és azok másolatait – amennyiben azok személyes adatokat tartalmazó iratok – biztonságosan elzárva tartjuk az Egyesület székhelyén.

Az Egyesület biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét. Ennek érdekében adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot léptetett életbe, amelynek betartását önkénteseitől és munkavállalóitól is elvárja.

A NANE által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes önkéntesei illetve belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez a felhasználó előzetesen kifejezett beleegyezését adta.

A fizikai és informatikai védelmen túl kifejezetten fontos a tudatosság kialakítása és fenntartása, ezért az Egyesület figyelmet fordít az önkéntesek és alkalmazottak tájékoztatására, a szabályok betartatására, és meghatározott időközönként ismeretfrissítő képzést szervez adatvédelmi tárgykörben.

A „saját jogon” történő adatkezelések*

(*az adatkezelésről az Egyesület dönt, jogszabályi vagy érintetti felhatalmazással)

Segélyvonal telefonos adatfelvétel készítése

Az Egyesület az segélyvonalával történő telefonos kommunikáció során a segítségnyújtás érdekében illetve az arról való tájékoztatás céljából a telefonáló által megadott adatait egy rövid írásos jegyzetben rögzíti. Az ilyen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet ráutaló magatartásával fejez ki, azaz amikor – az erre vonatkozó szóbeli figyelmeztetést követően is – folytatja a telefonhívást.

Az adatok rögzítéséről az érintett tehát a hívás fogadásakor tájékoztatást kap. Amennyiben az érintett az adatrögzítéshez hozzájárul, a telefonbeszélgetés folytatódik és a hívót később a korábban felsorol érintettekre vonatkozó jogok illetik meg. A hívó kérheti, hogy adatait ne rögzítsük, ebben az esetben nem készül a hívásról semmilyen jegyzet.

A rögzített telefonhívásokról Az Egyesület az alábbi adatokat tárolja:

 1. hívás során az ügyfél bármilyen adatot megadhat magáról, melyről egy összefoglaló írásos jegyzetet készítünk.
 2. ha postai kiadványokat küldünk akkor: név, cím,
 3. a hívó jogi helyzete (peres ügyeiről információk, gyerekeiről, saját és családtagjai egészségi állapotáról, stb.).
 4. a hívás időpontja, időtartama

 

A telefonhívásokról hangfelvétel nem készül.

A tárolás időtartama:     10 év (a rögzített adatok, telefonszám és/vagy a beszélgetés pontos időpontja alapján visszakereshető)

Az adatok megismerésére jogosult személyek: Egyesületünk önkéntesei és hospitáló munkatársai és helyetteseik, valamint az Egyesület ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó tagjai.

Adattovábbítás: automatikusan nem történik, csak a jogosult kérésére illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése során hatósági megkeresésre. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Egyesület a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Amennyiben az Egyesület a jövőben a rendelkezésére álló, jogszerűen megszerzett személyes adatokat a jelen tájékoztatóban megjelölt címzetteken túl várhatóan más címzettel is közli, ennek tényéről, jogalapjáról, a címzett nevéről és az adatkezelés/feldolgozás egyéb lényeges körülményeiről legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatja az érintettet és hozzájárulását kéri.

Az Egyesület harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kizárólag az érintett kifejezett kérésére és írásbeli hozzájárulása esetén továbbít személyes adatokat.

Sütik – „cookie” – k

A www.nane.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több azonosító jelet (szakkifejezéssel élve „cookie”-t, magyar szövegben gyakran „sütiként” említve) – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a NANE weboldalán.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, javasoljuk, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítő programot!

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Közösségi irányelvek / Adatkezelés az Egyesület Facebook oldalán

Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak megismertetése, népszerűsítése és kapcsolattartás céljából Facebook oldalt tart fenn:

Az Egyesületi Facebook oldalon a látogatók által közzétett személyes adatokat az Egyesület nem kezeli, azokért felelősséget vállalni nem tud, tekintettel arra, hogy azt ingyenesen, bárki által szabadon hozzáférhető szolgáltatásként veszi igénybe.

A látogatókra ez alapján a Facebook saját adatvédelmi és szolgáltatási feltételei irányadóak (https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation).

Az Egyesület Facebook oldalán feltett kérdés, bejelentés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Egyesület előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül vagy törölheti hozzászólását.

Az Egyesület nem vállal felelősséget a Facebook felhasználók által közzétett, jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért, mert azok közlésére ráhatása nincs. Tudomásszerzést követően – amennyiben arra a technikai lehetőség biztosított – az ilyen adattartalmakat haladéktalanul eltávolítja az Egyesület Facebook oldaláról.

Az Egyesület nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért, pl. adatvesztésért, adatlopásért stb.

Az Egyesület figyelmezteti a személyes adatokat hozzászólásokban megosztó felhasználókat arra, hogy ez egy nyilvános felület, és ennek ismeretében járjanak el.

E-mail és facebook segélylevelek

Az Egyesületünk az info@nane.hu címre, vagy privát üzenetben a facebook oldalunkra küldött üzenetekkel kapcsolatban az alábbi módon jár el. A beérkező leveleket az Egyesület munkatársai és önkéntesei válaszolják meg.

Az Egyesülettel történő elektronikus kommunikáció során a segítségnyújtás érdekében a megadott adatokat rögzítjük. Az ilyen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet ráutaló magatartásával fejez ki, amikor felveszi a kapcsolatot az Egyesületünkkel.

A facebook üzenetek megőrzésével kapcsolatban a facebook adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak érvényesek. Az e-mailes megkeresések (ide értve a nokjoga.hu/kapcsolat és a muszajmunkacsoport.hu/kapcsolat oldalakon keresztül érkező megkereséseket) megőrzési ideje 5 év.

Adományozók

Az Egyesület minden évben megkapja azoknak az 1% felajánlóknak az adatait (nevét, e-mail címét), akik ezt engedélyezték a NAV rendszerében. Az adományozók számára egy alkalommal köszönő levelet küldünk, melyben felajánljuk, hogy iratkozzanak fel a hírlevelünkre, hogy értesüljenek későbbi, számukra érdekes programjainkról, képzési lehetőségeinkről. Az adatokat a köszönőlevél kiküldése után nem tároljuk.

Hírlevél feliratkozók

Mailchimp rendszerében kezeljük, ehhez a listához az Egyesület munkatársai és a hírlelvél kiküldéssel megbízott szerződéses partnerek férnek hozzá. Harmadik félnek nem továbbítjuk az adatokat. A megadott nevet, e-mail címet az érintett hozzájárulásával kezeljük. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni, az adatok módosításához pedig vegyék fel a kapcsolatot az info@nane.hu e-mail címmel.

Az érintett jogai

Az érintettnek jogában áll kérelmezni az Egyesülettől mint adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen az Egyesület számára küldött e-mail üzenetben vagy postai levélben.

Az érintett – bizonyos jogszabályi feltételek mellett – jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az érintett jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az érintett a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a korábbi hozzájárulás bármely időpontban visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a már megadott hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben az érintett az adatkezeléssel (jogalapjával, céljával, módszerével stb.) nem ért egyet, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására jogosult (elérhetősége a dokumentum végén).

Incidenskezelés

Adatvédelmi incidens: a személyes adatok integritásának és bizalmas jellegének a sérülését jelenti; a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidensek az Egyesület adatkezelői és adatfeldolgozói minőségében is fenyegetik, de a kockázatok megfelelő előzetes intézkedések megtételével és gyors reagálási módszerek kialakításával csökkenthetők.

Kérjük, amennyiben Ön az Egyesület működésével kapcsolatban saját vagy mások személyes adatainak kezelésével összefüggő adatvédelmi incidenst vagy arra utaló eseményt észlel, haladéktalanul tájékoztasson bennünket! Adatvédelmi incidens bejelentésének fórumai

 

 • Egyesület központi e-mail címe: info@nane.hu
 • Egyesület postacíme: 1447 Budapest, Pf. 502

 

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az Egyesület vezetője (döntéshozó) az érintett rendszereket, személyeket, adatokat behatárolja és elkülöníti; majd gondoskodik az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően megkezdi a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

Az adatvédelmi incidensekről az Egyesület nyilvántartást vezet.

Ügyfélkapcsolat

Amennyiben Egyesületünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a korábban adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását szeretné kérni az alábbi elérhetőségeken tudja megtenni:

 • e-mail útján az info@nane.hu címen, továbbá
 • postai úton a 1447 Budapest Pf. 502 címre elküldött levélben

Egyéb

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor – és az adatkezelést megalapozó jogviszony létrejöttekor – nyújtunk tájékoztatást. Pl. szerződéses partnerek és kapcsolattartóik adatainak kezelése.

Egyesületünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Egyesületünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Eljárási szabályok

A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Adatvédelmi hatóság

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu